Vedtægter for Elysium Begravelsesopsparing

Foreningens navn

§ 1
1.1
Foreningens navn er Elysium Begravelsesopsparing.

1.2
Foreningens hjemsted er Kgs. Lyngby c/o Danske Bedemænd, Engelsborgvej 52, 2800 Kgs. Lyngby.

Foreningens formål

§ 2
2.1
Foreningens formål er ved opkrævning af bestemte periodiske bidrag eller engangsindbetalinger, at tilvejebringe midler til helt eller delvist at afholde omkostningerne ved begravelse eller ligbrænding, når et medlem afgår ved døden, samt at sikre at midlerne anvendes efter afdødes ønsker.

2.2.
Foreningen skal ved forvaltningen af de indskudte beløb søge at inflationssikre beløbene ved tilskrivning af bonus.

Foreningens medlemmer

§ 3
3.1
Som medlem af foreningen optages personer over 18 år. Der er ingen øvre aldersgrænse for optagelse.

§ 4
4.1
Medlemskabet løber fra det tidspunkt, hvor foreningen har modtaget medlemmets førstegangsindskud på minimum kr. 500,00. Indskuddet betales direkte til foreningens sekretariat sammen med de nødvendige oplysninger om medlemmet. Blanketterne til indmeldelse og indsendelse af indskud udleveres af en bedemand, der er tilsluttet både Elysium Begravelsesopsparing og Danske Bedemænd, eller af det administrerende sekretariat.

§ 5
5.1
Medlemskabet kan fra medlemmets side til enhver tid opsiges uden varsel.

5.2
Et medlem, der opsiger sit medlemskab, har ikke krav på at få udbetalt sit indskud eller eventuelle andele af foreningens formue i forbindelse med opsigelsen.

5.3
Et udtrædende medlem bevarer dog sin ret til at få de indskudte midler udbetalt i overensstemmelse med foreningens formål, når det udtrædende medlem senere afgår ved døden.

Indskud i foreningen

§ 6
6.1
Når et medlem indtræder i foreningen, oprettes der i foreningens bogholderi en konto for det pågældende medlem. På denne konto registreres samtlige medlemmets indskud i foreningen.

6.2
Første indskud skal være på minimum kr. 500,00. jfr. § 4. Efterfølgende indskud skal være på mindst kr. 300,00 pr. indskud.

6.3
Der kan maksimalt foretages indskud på kr. 35.000,00 pr. medlem.

Udbetaling af medlemmernes indskud

§ 7
7.1
Når foreningen modtager meddelelse om, at et medlem er afgået ved døden, udbetaler foreningen medlemmets indestående ifølge det pågældende medlems konto til den bedemand, der har forestået bisættelsen/begravelsen, mod forevisning af regning fra bedemanden.

7.2
Dog er det en betingelse for udbetaling, at begravelsen/bisættelsen så vidt muligt er udført i overensstemmelse med det afdøde medlems ønsker, der typisk vil være nedfældet i Danske Bedemænds dokument “Min sidste vilje”.

7.3
Er betingelserne for udbetaling af beløb ikke opfyldt, tilfalder beløbet foreningen til uddeling i overensstemmelse med § 9.

§ 8
8.1
Foreningens bestyrelse kan i konkrete tilfælde, hvor begravelsen/bisættelsen ikke er foretaget i henhold til afdødes ønsker, dispensere fra den i § 7 nævnte regel, således at indestående beløb alligevel udbetales til arvingerne via Skifteretten til dækning af dokumenterede begravelsesudgifter. En sådan dispensation gives, såfremt der i det konkrete tilfælde findes at foreligge sådanne undskyldende omstændigheder, at en nægtelse af at udbetale et beløb til arvingerne ville være urimelig.

 §9
9.1
Såfremt medlemmets indestående i foreningen overstiger begravelsesomkostningerne, overføres dette overskud til en fælles konto kaldet “overskudskontoen”.

9.2
På samme måde forholdes med beløb, der er indskudt af et medlem, som nu er afgået ved døden, men hvor betingelserne for udbetaling af beløbet ikke er opfyldt.

9.3
Beløb, der er overført til “overskudskontoen” opgøres en gang årligt i forbindelse med foreningens regnskabsaflæggelse og indeståendet – efter fradrag af eventuelle skattebeløb – gives til en forening, stiftelse, institution eller lignende, hvis midler anvendes alment velgørende eller i almentnyttig øjemed.

9.4
Beløbet på “overskudskontoen” kan deles mellem flere godkendte institutioner.

9.5
På det ordinære repræsentantskabsmøde beslutter repæsentantskabet, til hvilke/hvilken institution beløbet skal udbetales. Udbetaling sker i så fald senest 1 måned efter repræsentantskabsmødets afholdelse.

9.6
Såfremt indestående på “overskudskontoen” ikke overstiger kr. 10.000,00, er repræsentantskabet dog bemyndiget til at overføre saldoen til udligning i det næstfølgende regnskabsår.

Repræsentantskab

§ 10
10.1
Foreningens højeste myndighed er repræsentantskabet.

10.2
Repræsentantskabet består af 10-15 medlemmer, som er valgt indenfor medlemskredsen.

10.3
En repræsentant kan udtræde af repræsentantskabet til enhver tid. Meddelelser om udtræden sker skriftligt til repræsentantskabets formand.

§ 11
11.1
Repræsentantskabet vælger indenfor medlemskredsen repræsentanter. Disse vælges ved almindelig stemmeflerhed, dog således at repræsentanter ikke kan vælges, såfremt 1/3 af repræsentantskabets siddende medlemmer stemmer imod den pågældendes valg.

11.2
En repræsentant vælges for en 4-årig periode. Genvalg kan finde sted. Det afgående repræsentantskabsmedlem deltager ikke i denne valghandling.

11.3
Repræsentantskabet konstituerer sig selv med formand. Konstitueringen sker for 1 år af gangen på det ordinære repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabsmøder

§ 12
12.1
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

12.2
Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde sker med 3 ugers skriftligt varsel til repræsentantskabets medlemmer. Indkaldelse sker med elektronisk kommunikation, medmindre repræsentantskabet bestemmer andet.

12.3
Med indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde skal følge en kopi af årsregnskabet samt bestyrelsens forslag til forvaltningsretningslinjer for placering af foreningens midler som anført i § 21 for det kommende år.

12.4
Forslag, der ønskes behandlet på et repræsentantskabsmøde skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden repræsentantskabsmødets afholdelse.

§ 13
13.1
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med 3 ugers varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 3 af repræsentantskabets medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det, i sidste tilfælde seneste 2 måneder efter, at foreningens sekretariat har modtaget begæringen. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde bekendtgøres som ordinære repræsentantskabsmøder.

§ 14
14.1 Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal omfatte:

 1. Valg af dirigent.
 2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
  samt årsberetning samt beslutning om fordeling af eventuelt overskud.
 3. Valg af formand for repræsentantskabet og bestyrelsen.
 4. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer.
 5. Eventuelt valg af nye repræsentanter.
 6. Valg af revisor.
 7. Beslutning om uddeling af eventuelt overskud, jfr.vedtægternes§ 9.
 8. Indkomme forslag til behandling.
 9. Beslutning af og om ændringer i forvaltningsretningslinjerne for placering af foreningens midler.

§ 15
15.1
Repræsentantskabet træffer sine afgørelser ved almindelig stemmerflerhed, jfr. dog nedenstående regler om vedtægtsændringer.

15.2
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afgivelse af stemme på et repræsentantskabsmøde kræver personlig nærværelse.

§ 16
16.1
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, der vælges på et repræsentantskabsmøde. Et medlem af bestyrelsen udpeges af bestyrelsen for Danske Bedemænd, medens de resterende medlemmer vælges på et repræsentantskabsmøde.

16.2
Bestyrelsens medlemmer skal være medlem af foreningen, men behøver ikke at være medlem af repræsentantskabet.

16.3
Formanden vælges direkte af repræsentantskabet. Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer og sekretær.

16.4
Bestyrelsen vælges for en periode af 3 år ad gangen.

16.5
Genvalg kan finde sted.

Tegning og hæftelse

§ 17
17.1
Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af kassereren i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

17.2
Bestyrelsen kan give prokura til foreningens sekretariat til at forestå den daglige drift, herunder optagelse af nye medlemmer, modtagelse af indskud, samt udbetaling af begravelseshjælp.

17.3
Bestyrelsen kan udpege en finansiel rådgiver. Finansrådgiveren skal være godkendt af Finanstilsynet. Rådgiveren aflønnes af foreningens midler.

§ 18
18.1
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, repræsentantskabet eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 19
19.1
Det enkelte medlems andel af foreningens midler eller de ydelser, der er sikret medlemmerne, kan hverken overdrages eller pantsættes og kan ikke gøres til genstand for arrest, udpantning, udlæg, inddragelse under konkursbehandling eller anden retsforfølgning, medmindre der foreligger sådanne forhold, som er omhandlet i forsikringsaftalelovens § 117.

Forvaltning af foreningens formue

§ 20
20.1
For hvert enkelt medlem opretter foreningen en bogholderikonto, der til enhver tid skal udvise det enkelte medlems indskud i foreningen.

§ 21
21.1
Samtlige indskudte midler skal af foreningen straks indsættes på en konto i et anerkendt pengeinstitut lydende på foreningens navn.

21.2
Bestyrelsen udarbejder nærmere forvaltningsretningslinjer for, i hvilket omfang foreningens midler kan placeres i værdipapirer og i givet fald, hvilke (eksempelvis investeringsforeninger, statsobligationer, realkreditobligationer, ETF’er, aktier eller andre typer værdipapirer).

21.3
De af bestyrelsen udarbejdede forvaltningsretningslinjer som nævnt ovenfor skal godkendes på det årlige repræsentantskabsmøde.

21.4
Bestyrelsen er ansvarlig for, at foreningens midler placeres i overensstemmelse med forvaltningsretningslinjerne med de eventuelle ændringer, som måtte blive besluttet af repræsentantskabet.

21.5
Bestyrelsen kan overlade den praktiske gennemførelse af investeringen til sekretariatet, eventuelt i samarbejde med en finansrådgiver.

21.6
Af foreningens midler må højst investeres 25% i aktiebaserede værdipapirer, medens det overlades til bestyrelsen i samarbejde med finansrådgiveren at fastlægge sammensætningen af investeringen.

21.7
Ændringer i den nøjagtige investeringssammensætning kan foretages af sekretariatet i samarbejde med finansrådgiveren, så længe investeringen overholder forvaltningsretningslinjerne.

21.8
Afkast af foreningens midler skal sikre en effektiv administration, en videreudvikling af foreningen samt et afkast til foreningens medlemmer, jfr. § 23. Investeringerne skal foretages således, at tab så vidt muligt undgås, således at en reduktion af indskydernes midler så vidt muligt undgås.

21.9
Ved placering af midlerne skal bestyrelsen sikre sig, at der til enhver tid vil være en tilstrækkelig kontant beholdning til udbetaling, når et medlem afgår ved døden.

§ 22
22.1
Bestyrelsen modtager fornøden sekretariatsbistand af Danske Bedemænd samt af en af bestyrelsen valgt finansrådgiver.

22.2
Vederlag til sekretariatsbistand aftales for en periode af et år ad gangen.

22.3
Såfremt der ved foreningens drift opnås et overskud – efter at samtlige omkostninger, herunder udgiften til sekretariatsbistand, henlæggelser samt eventuel skat, er afholdt – fordeles overskuddet mellem samtlige foreningens medlemmer som bonus.

22.4
Bestyrelsen er ikke forpligtet til at fordele hele det eventuelle overskud for året, men skal som minimum fordele et beløb, der svarer til det foregående års inflationsprocent, såfremt årets overskud giver mulighed herfor.

§ 23
23.1
En gang årligt i forbindelse med foreningens regnskabsafslutning opgøres foreningens resultat.

23.2
Den del af overskuddet, der skal fordeles som bonus, jfr. § 22,  fordeles forholdsmæssigt på de enkelte medlemmers indskudskonti som bonus. I dødsåret tilskrives ikke bonus.

23.3
Tilskrevne bonusbeløb behandles i enhver henseende på samme måde, som om beløbet var indbetalt af det enkelte medlem.

23.4
Det enkelte medlem har ret til at blive gjort bekendt med den årlige bonustilskrivning. Kontoudtog kan udsendes elektronisk, eventuelt til medlemmets e-boks eller lignende. Ønsker medlemmet kontoudtog sendt med almindelig post, kan bestyrelsen fastsætte et gebyr herfor.

Regnskab og revision

§ 24
24.1
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

24.2
Første regnskabsår løber fra den 12. december 1995 til 31. december 1996.

§ 25
25.1
Foreningens regnskab revideres af en eller flere af repræsentantskabet valgte revisorer, der enten skal være statsautoriserede eller registrerede.

Vedtægtsændringer

§ 26
26.1
Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de på repræsentantskabsmødet afgivne stemmer.

26.2
Ændring af henholdsvis minimums og maksimums indskud i § 4 og § 6 kan dog ændres ved almindelig stemmeflerhed.

§ 27
27.1
Såfremt foreningen Danske Bedemænd opløses eller opdeles eller på anden måde undergår væsentlige forandringer og repræsentantskabet derfor må ændre nærværende vedtægter, er det en betingelse, at den eller de bedemandsorganisationer, der træder i stedet for Danske Bedemænd opretholder mindst samme høje faglige og etiske standard, som er gældende for medlemmerne af Danske Bedemænd.

Foreningens opløsning

§ 28
28.1
Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af de på et repræsentantskabsmøde afgivne stemmer.

28.2
Ved foreningens opløsning skal foreningens formue placeres således, at medlemmernes indskud udbetales til Skifteretten ved medlemmets død til brug i overensstemmelse med princippet i vedtægternes § 7. Formuen placeres i et anerkendt pengeinstitut med denne klausul.

28.3
Foreningens øverige formue, herunder eventuelle overskud, jfr. § 9 fordeles i overensstemmelse med reglerne i § 9. Ved foreningens opløsning skal det afgående repræsentantskab beslutte, til hvilken institution, beløbene skal udbetales.

28.4
Fordelingsplanen skal godkendes af Finanstilsynet.

Overgangsbestemmelser

§ 29
29.1
De repræsentantskabsmedlemmer, der er valgt på tidspunktet for nærværende ændringer af vedtægterne, er alle valgt uden tidsbegrænsning.

29.2
For disse repræsentantskabsmedlemmer skal fremtidigt gælde en 4-års periode, som anført i § 11.2.

29.3
For at undgå, at stort set samtlige repræsentantskabsmedlemmer vil være på valg samtidig, vedlægges som bilag 1 til vedtægterne en liste over nuværende repræsentantskabsmedlemmer. Såfremt det enkelte repræsentantskabsmedlem vil lade sin valgperiode udløbe på et tidligere tidspunkt end de 4 år, skriver repræsentantskabsmedlemmet dette på bilag 1. Det påhviler sekretariatet at opdatere bilaget, således at det ved ethvert repræsentantskabsmøde klart fremgår, hvem der er på valg, hvornår.
Vedtaget på stiftende møde i Lyngby, den 12. december 1995. Ænderinger vedtaget 5. maj 2000, 29. april 2001, 31. oktober 2001, 25. marts 2006, 21. marts 2009, 17. marts 2012, 16. marts 2013 og 19. marts 2016.